به فروشگاه اینترنتی ایمن زلزله سدید خوش آمدید!
444473576
info@AQC.ir

هیچ محصولی یافت نشد.

هیچ محصولی یافت نشد.

خدمات ما

آموزش

بخش آموزش و تحقیقات گروه صنعتی ایمن زلزله سدید با هدف کاهش تلفات ناشی از زلزله، از طریق برگزاری دوره های آموزشی حضوری، تهیه مجموعه های آموزشی مکتوب و مصور در جهت ارتقا فرهنگ تقابل با زلزله تلاش می نماید.

گاز خانگی

در خصوص سیستم های الکترونیکی قطع اتوماتیک گاز خانگی: مذاکرات با مدیران محترم شرکت ملی گاز جهت بررسی راهکارهای تجهیز کلیه انشعابات گاز خانگی در سطح کشور به این سیستم ها و تعمیم مصرف همگانی و ارزان دستگاه .

گاز صنعتی

در خصوص سیستم های الکترونیکی قطع اتوماتیک گاز صنعتی : مذاکرات با مدیران محترم شرکت ملی گاز جهت الزام کلیه کارخانجات به نصب و تجهیز این سیستم های الکترونیک در خروجی ایستگاهای گاز مترینگ با فشار تا ۶۰psi .

ایستگاهای تقلیل فشار

در خصوص سیستم های الکترونیکی قطع اتوماتیک گاز ایستگاهای تقلیل فشار گاز: ادامه مذاکرات با مدیران محترم شرکت ملی گاز در خصوص تجهیز کلیه ایستگاهای تقلیل فشار گاز در سطح کشور.

تکمیل آزمایشات

با توجه به تکمیل آزمایشات انجام گرفته روی سیستم ایمنی جایگاهای سوخت CNG  و مذاکرات بعمل آمده با مدیران محترم شرکت ملی گاز و مدیران انجمن CNG   کشور ، تجهیز کلیه جایگاهای سوخت CNG خصوصا جایگاهای شهری و روستایی به این مهم.